Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Cannabis sativa Κανναβουριά
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Camphorosma monspeliaca
Chalcides moseri
Campanula versicolor