Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Astragalus thracicus thracicus
Piptatherum miliaceum thomasii
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Silene flavescens thessalonica
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Festuca rubra thessalica
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Minuartia verna thessala
Fritillaria thessala thessala
Asperula aristata thessala
Centaurea orphanidea thessala
Viola alba thessala
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας