Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Juncus fontanesii pyramidatus
Cyperus michelianus pygmaeus
Evax pygmaea pygmaea
Linum punctatum pycnophyllum
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Silene pusilla pusilla
Torilis arvensis purpurea
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Sideritis romana purpurea
Asperula purpurea purpurea
Phlomis herba-venti pungens
Matthiola longipetala pumilio
Mentha pulegium pulegioides
Muscari pulchellum pulchellum
Allium carinatum pulchellum
Anthyllis vulneraria pulchella
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Thymelaea passerina pubescens
Helicotrichon pubescens pubescens