Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymbra spicata
Thymelaea hirsuta
Thesium arvense
Taraxacum subolivaceum
Thesium alpinum
Thelypteris palustris
Taraxacum serotinum
Taraxacum copidophylloides
Theligonum cynocrambe
Thapsia garganica
Taraxacum scaturiginosum
Thamnosciadium junceum
Thalictrum orientale
Taraxacum radinum
Taraxacum calocephalum
Thalictrum lucidum
Taraxacum protervum
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Taraxacum poliochlorum