Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Matricaria trichophylla
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Mentha microphylla
Malva pusilla
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Matthiola sinuata
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mentha aquatica
Minuartia greuteriana