Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Alchemilla acutiloba
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Acinos nanus
Acinos suaveolens
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Aconitum lamarckii
Achillea depressa
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Achillea fraasii
Alkanna pelia