Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium creticum dictaeum
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Carex divulsa divulsa
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cardaria draba draba
Centaurea attica drakiensis
Carex elata elata
Campanula glomerata elliptica
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Cuscuta epithymum epithymum
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurium erythraea erythraea
Cruciata taurica euboea
Centaurea euboica euboica
Cirsium heldreichii euboicum
Carex ferruginea ferruginea
Campanula spatulata filicaulis