Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta epithymum kotschyi
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Centranthus longiflorus junceus
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Centaurea euboica intermedia
Carlina vulgaris intermedia
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus inconstrictus
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Centaurea iberica iberica
Cytinus hypocistis hypocistis
Centaurea iberica holzmanniana
Campanula glomerata hispida
Campanula andrewsii hirsutula
Cirsium heldreichii heldreichii