Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea alba deusta
Cirsium creticum dictaeum
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Carex divulsa divulsa
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cardaria draba draba
Centaurea attica drakiensis
Carex elata elata
Campanula glomerata elliptica
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Cuscuta epithymum epithymum
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurium erythraea erythraea
Cruciata taurica euboea
Centaurea euboica euboica
Cirsium heldreichii euboicum