Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Campanula tymphaea
Campanula tubulosa
Campanula trichocalycina
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Campanula thessala
Campanula stenosiphon
Campanula sporadum
Campanula scopella
Campanula sciathia
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Campanula sartorii
Campanula rupicola
Campanula rupestris