Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Campanula velebitica
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος