Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hedypnois cretica tubaeformis
Callitriche truncata truncata
Cirsium creticum triumfetti
Viola eximia tringiana
Vicia monantha triflora
Juncus trifidus trifidus
Convolvulus tricolor tricolor
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Asplenium trichomanes trichomanes
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Melica transsilvanica transsilvanica
Rumex obtusifolius transiens
Pimpinella tragium tragium
Allium sphaerocephalon trachypus
Campanula topaliana topaliana
Euphorbia esula tommasiniana
Helianthemum nummularium tomentosum
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Polygala nicaeensis tomentella
Stipa tirsa tirsa