Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium hybridum hybridum
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Trinia glauca glauca
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Torilis arvensis elongata
Teucrium divaricatum divaricatum
Tanacetum corymbosum corymbosum
Thymus longicaulis chaubardii
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Tozzia alpina carpathica
Teucrium polium capitatum
Thymus teucrioides candilicus
Trifolium campestre campestre
Triglochin bulbosa barrelieri