Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium divaricatum graecum
Poa sinaica graeca
Plantago atrata graeca
Paronychia albanica graeca
Carlina corymbosa graeca
Malcolmia graeca graeca
Arenaria filicaulis graeca
Kickxia commutata graeca
Hesperis theophrasti graeca
Digitalis laevigata graeca
Alkanna graeca graeca
Centaurea graeca graeca
Dianthus gracilis gracilis
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Ornithogalum fimbriatum gracilipes
Limodorum abortivum gracile
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Ophrys sphegodes gortyna
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Holosteum umbellatum glutinosum