Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος