Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cygnus olor Κύκνος
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας