Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyto alba alba Τυτώ