Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Esox lucius Τούρνα
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Barbus graecus Σκαρούνι
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Syngnathus abaster Σακοράφα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός