Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Phocaena phocaena Φώκαινα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Mus musculus Σταχτοποντικός
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου