Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malva verticillata
Mandragora autumnalis
Mantisalca salmantica
Marrubium alternidens
Marrubium cylleneum
Marrubium peregrinum
Marrubium pestalozzae
Marrubium thessalum
Marrubium velutinum
Marrubium vulgare
Matricaria caucasica
Matricaria macrotis
Matricaria perforata
Matricaria recutita
Matricaria rosella
Matricaria tempskyana
Matricaria trichophylla
Matthiola fruticulosa fruticulosa