Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limonium antipaxorum
Limonium arcuatum
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι