Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carpobrotus acinaciformis
Campanula velebitica
Carlina vulgaris intermedia
Carlina tragacanthifolia
Campanula tymphaea
Campanula garganica acarnanica
Calystegia silvatica
Calamintha cretica
Calamagrostis epigejos
Carlina sitiensis
Carlina frigida
Campanula tubulosa
Carlina diae
Carlina corymbosa graeca
Campanula trichocalycina
Campanula formanekiana
Carlina corymbosa curetum
Carlina barnebiana
Campanula trachelium athoa
Carlina acaulis simplex