Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sanguisorba minor muricata
Scleranthus annuus annuus
Scirpus sylvaticus
Saxifraga adsendens adsendens
Scirpus supinus
Scirpus setaceus
Satureja vulgaris vulgaris
Sanguisorba minor magnolii
Salvia eichlerana
Scirpus mucronatus
Scirpus maritimus maritimus
Satureja vulgaris orientalis
Scirpus litoralis
Scirpus lacustris tabernaemontani
Satureja vulgaris arundana
Sanguisorba cretica
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus holoschoenus
Satureja thymbra
Scirpus cernuus