Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Celtis australis Μελικουκιά
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Morus nigra Μαύρη μουριά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Lactuca sativa Μαρούλι
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο