Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Perca fluviatilis Περκί
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός