Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Carpinus betulus Γαύρος
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Calonectris diomedea Αρτέμης
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Cichorium endivia Αντίδι
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Cursorius cursor Αμμοδρόμος