Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scolymus maculatus
Scolymus hispanicus
Sclerochloa dura
Scleranthus uncinatus
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus annuus annuus
Scleranthus annuus verticillatus
Scirpus sylvaticus
Scirpus supinus
Scirpus setaceus
Scirpus mucronatus
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus litoralis
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus holoschoenus