Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calonectris diomedea Αρτέμης
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα