Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila clanga Στικταητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus apus apus Σταχτάρα
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα