Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tanacetum parthenium
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tamus communis
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Tagetes minuta
Taeniatherum crinitum
Taeniatherum caput-medusae
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadarida teniotis Νυχτονόμος