Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Piptatherum miliaceum thomasii
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum holciforme
Piptatherum coerulescens
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus brutia Τραχεία πεύκη