Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium melanantherum
Galium malickyi
Galium macedonicum
Galium lucidum
Galium laconicum
Galium kerneri
Galium intricatum
Galium insularae
Galium incurvum
Galium incrassatum
Galium incanum creticum
Galium incanum incanum
Galium humifusum
Galium hellenicum
Galium heldreichii
Galium graecum graecum
Galium graecum pseudocanum
Galium fruticosum
Galium extensum
Galium exaltatum