Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium arcuatum
Limonium antipaxorum
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Lilium rhodopaeum
Lilium martagon
Lilium chalcedonicum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium candidum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Ligusticum rhizomaticum
Ligusticum olympicum
Ligusticum mutellina