Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrostis rupestris
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis castellana
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrimonia procera
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agave americana
Aethionema saxatile creticum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile oreophilum
Aethionema retsina
Aethionema polygaloides
Aethionema orbiculatum
Aethionema iberideum
Aethionema cordatum
Aethionema carlsbergii
Aetheorhiza bulbosa microcephala