Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Perca fluviatilis Περκί
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica