Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex lasiocarpa
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Carex kitaibeliana capillata
Carex illegitima
Carex humilis
Carex hostiana
Carex hispida
Carex hirta
Carex flava
Carex flacca serrulata
Carex flacca flacca
Carex ferruginea ferruginea
Carex extensa
Carex elata elata
Carex echinata
Carex divulsa divulsa
Carex divulsa leersii
Carex divisa
Carex distans
Carex distachya