Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Consolida uechtritziana Κονσολίντα η Ουεχτριζιανή
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conium maculatum
Comperia comperiana
Comandra elegans
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα