Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula rechingeri
Campanula rapunculus
Campanula rapunculoides
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula radicosa
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula persicifolia
Campanula pelviformis
Campanula patula patula
Campanula papillosa
Campanula pangea
Campanula orphanidea
Campanula oreadum
Campanula nisyria
Campanula merxmuelleri
Campanula macrostachya
Campanula lyrata
Campanula lingulata
Campanula lavrensis
Campanula laciniata