Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas crecca Κιρκίρι
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas acuta Ψαλίδα
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Anagallis tenella
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anadrymadusa brevipennis Αμαδρυμαδούσα η βραχύπτερη
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacridium aegyptium Ανακρίδιο το Αιγύπτιο
Anacamptis pyramidalis
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Ampelodesmos mauritanica
Amorpha fruticosa