Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium lucidum
Galium laconicum
Galium kerneri
Galium intricatum
Galium insularae
Galium incurvum
Galium incrassatum
Galium incanum incanum
Galium incanum creticum
Galium humifusum
Galium hellenicum
Galium heldreichii
Galium graecum pseudocanum
Galium graecum graecum
Galium fruticosum
Galium extensum
Galium exaltatum
Galium elongatum
Galium dumosum
Galium divaricatum