Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex acetosa
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex cristatus
Rumex kerneri
Rumex nebroides
Rumex nepalensis
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex vesicarius
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruta graveolens
Rumex acetosella acetoselloides