Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna sieberi
Alkanna tinctoria
Alkanna tubulosa
Alliaria petiolata
Allium achaium
Allium amethystinum
Allium ampeloprasum
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Allium bornmuelleri
Achillea coarctata
Allium heldreichii
Allium gomphrenoides
Allium calamarophilon
Achnatherum calamagrostis
Allium favosum
Agave americana
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Althenia filiformis