Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum pindicola
Tolpis virgata
Taraxacum parnassicum
Taraxacum aznavourii
Tamus communis
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tolpis barbata
Thymus thracicus
Taraxacum officinale
Thymus striatus
Teucrium microphyllum
Taraxacum nudum
Taraxacum apenninum
Thymus stojanovii
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Teucrium massiliense
Thymus sibthorpii
Thymus samius
Teucrium kotschyanum