Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Paronychia albanica graeca
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia illyrica taygetea
Paronychia albanica albanica
Papaver hybridum
Pallenis spinosa microcephala
Paeonia mascula mascula
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Parnassia palustris
Picris pauciflora
Picris hieracioides hieracioides
Petrorhagia graminea
Picris altissima
Phytolacca americana
Petrorhagia glumacea
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Paris quadrifolia
Papaver guerlekense