Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Bradyporus dasypus Βραδύπορος ο δασύπους
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus diandrus Βρώμος ο δίανδρος
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης