Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys alpina
Stachys alopecurus
Stachys acutifolia
Sporobolus pungens
Spirodela polyrhiza
Spiranthes spiralis
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphenopus divaricatus
Sphagnum subsecundum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum palustre
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum contortum
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia rubra
Spergularia media
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia heldreichii
Spergularia diandra