Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Teucrium scordium scordioides
Thymelaea hirsuta
Taraxacum pindicola
Thymelaea tartonraira argentea
Teucrium polium capitatum
Thymus atticus
Teucrium montbretii montbretii
Taraxacum parnassicum
Taraxacum aznavourii
Tamus communis
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montanum montanum
Taraxacum officinale
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium microphyllum
Taraxacum nudum
Taraxacum apenninum
Teucrium massiliense
Teucrium kotschyanum
Taraxacum molybdocephalum