Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geranium subcaulescens
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium thessalum
Geranium tuberosum
Geranium versicolor
Geropogon hybridus
Geum coccineum
Geum heterocarpum
Geum molle
Geum montanum
Geum phodopeum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus communis communis
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus