Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus sintenisii
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhus coriaria Ρούδι
Rhynchocorys elephas elephas
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Ricinus communis Ρετσινολαδιά