Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria mutabilis
Fritillaria obliqua
Fritillaria pelinaea
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodia
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria spetsiotica
Fritillaria thessala ionica
Fritillaria thessala reiseri
Fritillaria thessala thessala
Fritillaria tuntasia
Fuirena pubescens
Fulica atra Φαλαρίδα
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana arabica
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana pinatzii
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα